Katas

Descarga el listado de katas del estilo pinchando aquí.

Shuri Te (23) Naha Te (10) Tomari Te (3) Otros Maestros (7)
Maestro Itosu

 • 5 Pinnan
 • 3 Naifanchin
 • 3 Rohai
 • Passai Dai
 • Passai Sho
 • Shiho Kosokun
 • Kosokun Dai
 • Kosokun Sho
 • Jitte
 • Jiin
 • Jion
 • Chintei
 • Chinto
 • wanshu
 • Gojyushiho
Maestro Higaonna

 • Sanchin
 • Tensho
 • Saifa
 • Seienchin
 • Sisoochin
 • Kururunfa
 • Seisan
 • Sepai
 • Sanseru
 • Suparinpai
Maestro Aragaki

 • Niseishi
 • Soochin
 • Unshui
 • Matsumura no Passai
 • Ishimine no Passai
 • Tomari no Passai
 • Chatan Yara no Kosokun
 • Koshiki Naifanchin
 • Kaishu Sanchin
 • Matsumura no Rohai

 

Go Ken Ki (3) Mabuni Kenei (1) Mabuni Kenwa (10)
 • Nipaipo
 • Haffa
 • Papuren
 • Shinsei ni
 • 4 Yotsu no kata
 • Jyuroku
 • Aoyagi
 • Myojo
 • Matsukaze
 • Shinpa
 • Shinsei ichi